ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਲਈ ਸੱਦਾ ਕਿਸਮਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।